ОПИС

New York – од 438 евра
Washington – од 432 евра
Los Angeles – од 549 евра
Miami – од 549 евра
Chicago – од 495 евра
Montreal – од 477 евра
Toronto – од 477 евра
Cancun – од 928 евра
Mexico – од 993 евра

Период на продажба 05-25.04.2016 Период на патување: 05.04.2016. - 26.06.2016 и 16.08.2016. - 17.12.2016. Минимален престој: 6 дена / или викенд Максимален престој: 3 месеци Промена на карта е дозволена со пенали од минимум 120 евра, рефундација само во случај патниците да се одбиени за виза, при што се одобрува целосна рефундација.